Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Algemeen U hebt met het betalen van deze offerte of factuur een overeenkomst afgesloten met Start2win. De aard van deze overeenkomst is dat u door Start2win wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de offerte of factuur zijn de Algemene voorwaarden van Start2win van toepassing. De afgesloten overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen, tenzij schriftelijk overeengekomen met Start2win. 1.2 Start2win is statutair gevestigd te Hoge-aardstraat 29, 2610 wilrijk. Start2win is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer . Btw-identificatienummer BE0718.618.560 . De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.start2win.be zowel als bij elke factuur en offerte 1.3 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het betalen van de factuur of offerte in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst. 1.4 Start2win is ten allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Start2win. 1.5 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.


Artikel 2: Duur en beëindiging 2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 5 sessies. 2.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk indien: – U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Start2win-sessies te volgen; – Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Start2win-sessies te volgen. 2.3 Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden . Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald. 2.4 Start2win heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Start2win aantoonbaar geledenschade.


Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen 3.1 De prijs voor uw Start2win-traject wordt vooraf overeengekomen. 3.2 Eventuele prijsverhogingen worden door Start2win direct toegepast die voortvloeien uit de wet, zoals BTW.


Artikel 4: Betaling 4.1 De Start2win sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 2 dagen na de factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd. 4.2 U dient het overeengekomen aantal Start2win-sessies op de factuur of offerte te betalen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. 4.2 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Start2Win schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. 4.3 Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Start2Win bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.


Artikel 5: Verplichtingen Start2win 5.1Start2win staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Algeme Voorwaarden. 5.2 Start2win staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.


Artikel 6: Verplichtingen van de klant 6.1 U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Start2win. Start2win verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen. 6.2 U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Start2win-sessies. 6.3 U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Start2win door te geven.


Artikel 7: Annuleringen of te laat komen 7.1 Start2win-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Start2win. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Start2win-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland. 7.2 Start2win-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Start2win om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd. 7.3 Indien Start2win door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.


Artikel 8: Aansprakelijkheid 8.1 Start2win is tegenover u niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden. Start2win is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen. 8.2 Start2win zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. U bent tegenover Start2win aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen uit de de Algemene Voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van u komt.


Artikel 9: Overmacht 9.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de Algemen Voorwaarden kan worden gevergd. 9.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief. 9.3 Indien Start2win wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Start2win niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde Facturen of offerten zullen worden gerestitueerd. 9.4 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering. 9.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.


Artikel10: Geheimhouding 10.1 Start2win is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 11:Toepasselijk recht en geschillen 11.1 Op de overeenkomst tussen Start2win en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is. 11.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen. 11.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank van Antwerpen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 11.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Start2win zal dan met de opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.Joris Jamil Moro Baba

Headcoach

zaakvoerder

Start2win

joris_headcoach@start2win.be

+32 490 39 21 16